LEADERSHIP

Board Members

President

       

Yunxin Fan (Academic)     Hongsheng Guo (Clinic)

Vice Presidents

     

             Jie Cheng                            Dayuan Li                         Xiushi Liu                        Zijian Xu                             Yutao Xi

General Secretary

 Ning Jiang

Treasurer

              Li Chen

Membership Directors

  

             Lei Gao                               Liying Cai

BOT

Advisory Board

Sub-Committees